ekspres

ZAMÓW PRÓBKI

Na podany adres prześlemy bezpłatne próbki ukazujące nasze możliwości druku i uszlachetnień.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest

Ekspres Packaging Sp. z o.o. NIP 5562737375, siedziba ul. Wiejska 71, 88-100 Inowrocław,

tel. 52 3527393, adres e-mail: rodo@ekspres.biz

2. Celem zbierania danych jest prowadzenie współpracy handlowej w zakresie zakupu

i sprzedaży wyrobów z papieru i tektury oraz innych produktów i usług związanych

ze wzajemną kooperacją.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania

i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu z pkt. 2 niniejszej

klauzuli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu z pkt. 2

niniejszej klauzuli.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu z pkt. 2

niniejszej klauzuli, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia

roszczeń tj. w przypadku przedsiębiorców- nie dłużej niż 3 lata.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO

1. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez administratora

danych: Ekspres Packaging Sp. z o.o. NIP 5562737375, siedziba ul. Wiejska 71, 88-100

Inowrocław tel. 52 3527393, adres e-mail: rodo@ekspres.biz

2. Podajemy nasze dane osobowe dobrowolnie i oświadczamy, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznaliśmy się z treścią Klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści naszych danych i prawie

ich poprawiania.

Wyślij Reset